Provádíme pravopisné a mluvnické opravy, stylistická vylepšení, úpravu kompozice.

Korektorské práce

Provádíme jazykové opravy pravopisných a gramatických chyb. Korigujeme soukromou i úřední korespondenci, články určené k publikování, bakalářské, diplomové a disertační práce, sborníky, webové stránky, informační a propagační materiály - manuály, katalogy atd.

Redakční práce

Nabízíme úpravu rukopisů a zpracování textů pro zveřejnění. Využíváme široké slovní zásoby, texty připravíme dobře srozumitelné a jejich strukturu přehlednou, sestavíme normované bibliografické údaje a sjednotíme poznámkový aparát.